Projektová dokumentace

 

Projekt a návrh zahrady je při zakládání nové zahrady či celkové rekonstrukci zahrady v podstatě nezbytný. Tvorbou projektu se vytváří  podrobný soupis všech potřebných rostlin, materiálů, prací a technologických postupů. Zahrada je zde vyřešena komplexně s ucelenou koncepcí a se zohledněním všech důležitých okolností, požadavků investora i odborných kritérií a pravidel. Kvalitní a promyšlený projekt tak zaručuje úsporu času, starostí a změn, které vzniknou neodborným výběrem a rozmístěném výsadeb.

Klíčem celého řešení osázení zahrady rostlinami je osazovací plán, který vychází ze studie. V osazovacím plánu jsou detailně nakombinovány jednotlivé druhy rostlin až na úroveň kultivarů podle jejich barvy, doby květu, rychlosti růstu, proměnlivosti, habitu, stálezelenosti, olistění, apod. V technickém řešení zahrady jsou popsány neživé materiály a stavební prvky, závlahový systém, osvětlení, herní a další žádané prvky.

Součástí projektové dokumentace je:

◊ textová část  ♦  průvodní a technická zpráva (obsahuje základní charakteristiku zahrady, údaje o jejím stávajícím stavu a využití, rozbor širších vztahů a přírodních podmínek, popisuje a zdůvodňuje navrhované kompoziční, funkční a zahradně architektonické řešení, řeší stavebně technické úpravy, přípravu pozemku, postup a harmonogram realizačních prací, vysvětluje použití a uspořádání jednotlivých typů, resp. druhů a kultivarů rostlin)

◊ výkresová část  ♦  zahradně architektonické řešení (půdorysné členění prostoru ploch) ♦ půdorysný osazovací plán zeleně v rastru a barvě (přesně specifikuje použitý rostlinný materiál a jeho umístění) ♦ soupis rostlin s latinskými názvy a počtem kusů  ♦ řezy (pokud jsou nutné) ♦ terénní modelace  ♦ celkové náhledy ve 3D grafice i se stíny ♦  detailní pohledy v axonometrii a perspektivě ♦ pohledy v různých měsících roku a po letech růstu ♦ výkaz výměr a materiálů ♦ podklady pro rozpočet realizace ♦ dodání dokumentace v papírové i elektronické podobě

◊ přílohy ♦ fotodokumentace stávajícího stavu ♦ LV ♦ katastrální mapa

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This